Sunday, 30 August 2009

JANGGUT!

Dalil al Qur’an

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharapkan (rahmat) Allah (dan kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak mengingati Allah". [al Ahzab:21]

"Maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". [Ibrohim:36]

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." [al-Hasyr:7]

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." [al Ahzab:35]

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." [an Nisaa:59]

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditipa cubaan atau ditimpa azab yang pedih [An-Nur:63]

"Harun menjawab : Hai putera ibuku, janganlah kamu pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku". [Thaha, 20:94]

Dalil Hadith

Abdullah bin Umar berkata : Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Janganlah kamu menyerupai orang-orang Musyrikin, peliharalah jenggot kamu dan tipiskanlah kumis kamu". [Bukhari, Muslim dan al Baihaqi]

Dari Abdullah bin Umar berkata : Pernah disebut kepada Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam seorang Majusi maka beliau bersabda :

"Dari Ibn Umar Radiyallahu ?anhu berkata : Kami diperintah supaya memelihara jenggot". [Muslim]

Dari Abi Hurairah : Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Cukurlah kumis kamu dan peliharalah jenggot kamu". [Muslim]

Dari Abi Hurairah berkata : Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Peliharalah jenggot kamu dan cukurlah kumis kamu, janganlah kamu meniru (menyerupai) Yahudi dan Nasrani". [Ahmad]

Bersabda Rasulullah saw,

"Tipiskanlah kumis kamu dan peliharalah jenggot kamu. Di riwayat yang lain pula : Potonglah kumis kamu dan peliharalah jenggot kamu". [Bukhari]

Dari Abi Imamah : Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Potonglah kumis kamu dan peliharalah jenggot kamu, tinggalkan (jangan meniru) Ahl al-Kitab". [Ahmad dan at Tabrani]

Dari Aisyah berkata : Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Sepuluh perkara dari fitrah (dari sunnah nabi-nabi) diantaranya ialah mencukur kumis dan memelihara jenggot". [Ahmad, Muslim, Abu Daud, at Tirmidzi, an Nasaii dan Ibn Majah.]

Bersabda Rasulullah saw,

"Janganlah kamu meniru (menyerupai) orang-orang Majusi (penyembah berhala) karena mereka itu memotong (mencukur) jenggot mereka dan memanjangkan (memelihara) kumis mereka". [Muslim]

Dari Ibn Umar Radiyallahu ?anhu berkata : Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Barangsiapa yang menyerupai satu satu kaum, maka ia telah menjadi golongan mereka". HR Ahmad, Abu Daud dan at Tabrani. "Dari Abi Hurairah Radiyallahu ?anhu: Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam : Bahwasanya ahli syirik memelihara kumisnya dan memotong jenggotnya, maka janganlah meniru mereka, peliharalah jenggot kamu dan potonglah kumis kamu". [Bazzar]

Dari Abi Hurairah berkata : Telah bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Di antara fitrah dalam Islam ialah memotong kumis dan memelihara jenggot, bahwasanya orang-orang Majusi memelihara kumis mereka dan memotong jenggot mereka, maka janganlah kamu menyerupai mereka, hendaklah kamu potong kumis kamu dan peliharalah jenggot kamu". [Ibn Habban]

Dari Ibn Abbas berkata : Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Janganlah kamu meniru (menyerupai) Ajam (orang asing dan kafir), maka peliharalah jenggot kamu". [Bazzar]

Dalil Athar Sahabat

Dari Aisyah Ummul Mukminin berkata :

"Aku mewangikan Nabi Shalallahu ?alaihi wassalam dengan sebaik-baik wangi-wangian pada rambut dan jenggotnya". [Muttafaq ?alaihi].

"Berkata Anas bin Malik :

"Jenggot Nabi Shalallahu ?alaihi wassalam didapati lebat dari sini ke sini, maka diletakkan kedua tangannya di pipinya". [Ibn Asyakir dalam Tarikhnya]

Dari Jabir berkata :

"Sesungguhnya Rasulullah lebat jenggotnya". [Muslim]

Dari Muamar berkata : Kami bertanya kepada Khabbab, adakah Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam membaca (al-Quran) di waktu Zuhur dan Asar? Beliau berkata : Ya! Kami bertanya, dari mana engkau tahu? Beliau menjawab :

"Dengan bergerak-geraknya jenggot Rasulullah". [Bukhari]

Dari Jabir berkata :

"Kebiasaannya Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam apabila bersikat dimulakan pada rambutnya kemudian pada jenggotnya". [Muslim]

Dari Umar berkata :

"Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam lebat jenggotnya, di riwayat yang lain tebal jenggotnya dan di lain riwayat pula subur jenggotnya". [Tirmidzi]

Dari Anas bin Malik berkata :

"Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam apabila berwuduk meletakkan tapak tangannya yang berair ke bawah dagunya dan diratakan (air) di jenggotnya. Beliau bersabda : Beginilah aku disuruh oleh Tuhanku". [Abu Daud]

"Terdapat pada jenggot (Nabi Shalallahu ?alaihi wassalam) jenggot yang putih". HR Muslim.

"Tidak kelihatan uban di jenggotnya kecuali sedikit". HR Muslim.

"Rambut yang putih (uban) di kepala dan di jenggot (Nabi Muhammad Shalallahu ?alaihi wassalam) tidak melebihi dua puluh helai". [Bukhari]

Ulama Muktabar

Imam Ahmad bin Hambal rah di dalam kitabnya "Kitabuz Zuhud" meriwayatkan daripada Aqil ibni Mudrik bahawa Allah telah mewahyukan kepada salah seorang daripada Nabinya daripada kalangan ambya bani israel; bahawa beliau hendaklah memberitahu kaumnya jangan memakan makanan musuh-musuhku, dan mereka jangan menyerupai wajah-wajah mereka seumpama musuh-musuhku; jikalau mereka lakukan ini mereka juga akan menjadi musuh-musuhku"

Di dalam kitab Mali Hal, Imam Abu Daud menyatakan,

"Inilah sebabnya mencukur janggut adalah haram menurut semua Imam; Imam Abu Hanifah, Imam Syafie, Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya"

Di dalam kitab Durri Mansur,

"Tidak ada sesiapa pun yang pernah membenarkannya, beliau telah bersetuju bahawa terdapat kata sepakat di dalam pengharaman mencukur janggut"

Daripada Kitab pendapat Imam Syafie " Al Ibaabi", Imam Ibn ArRifah berkata bahawa Imam Syafie rah di dalam kitabnya "Kitabul Um" telah menyatakan dalam pembahagiannya bahawa mencukuri janggut adalah haram.

Daripada mazhab Maliki dalam kitab "Kitabul Ib 'Daa",

"Tanpa ragu-ragu lagi keempat-empat Mazhab bersetuju bahawa janggut hendaklah dipanjangkan, dan bahawasanya pencukuran terhadapnya adalah haram"

Di dalam kitab Mazhab Hambali " Sharhul Muntahaa" dan " Sharhul Manzumatul adab" dinyatakan bahawa

" Pendapat yang paling diterima bahawa ianya adalah haram untuk mencukur janggut"

Imam Muhammad Ibn Hazam telah memetik pendapat ijmak para ulamak bahawa mengerat misai dan memanjangkan janggut adalah fardhu.

Di dalam kitab "Tamheed" yang merupakan ulasan bagi "Muwataa" di sebut,

"Bahawa mencukuri janggut adalah haram, hanya orang yang melakukan ini adalah pondan"

Imam Qurtubi menyatakan,

" pencukuran janggut, mencabut keluar semua rambut janggut itu dan mengerat pendek semuanya tidak dibenarkan"

Di dalam kitab Fathul Bari Jld. 10: 335, terdapat nash yang ditulis:

"Memelihara jenggot adalah kesan peninggalan yang diwariskan oleh (Nabi) Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyina as salatu wassalam sebagaimana dia mewariskan (wajibnya) jenggot maka begitu juga (wajibnya) berkhatan".

Di dalam kitab “al Qasim”, Syaikul Islam Ibn Taimiyah telah menyatakan bahawa mencukur janggut adalah haram. Selanjutnya Ibn Taimiyah menyenaraikan kesemua hadis-hadis yang memerintahkan kita menentangi yahudi dan nasrani dari segi bentuk luar, kemudian mengulasinya " Syariat mengkhendaki kita menentangi mereka , dan meniru secara luaran akan menimbulkan cinta dan persahabatan terhadap mereka, sepertimana cinta kerohanian memberi kesan kepada kecenderungan dan kelakuan zahir. Ini adalah perkara-prakara yang telah disaksikan dan dialami"

Ibn Umar ra meriwayatkan bahawa, "Dia yang menyerupai orang-orang kafir dan mati di dalam keadaan itu, dia akan dibangunkan bersama-sama mereka di hari Qiamah"

Saidina Umar ra dan Ibn Abi Lailah ra, yang menjadi Qadhi Madinah telah menolak persaksian orang yang mencabut kesemua rambut janggutnya


Statment Mahadir hina janggut RSAW:-

"Sapa tahu janggut Nabi macammana?Sapa biasa tengok janggut Nabi,ada gambar?Kita tak tau.Ada pulak yg kata janggut mesti sampai ke pusat.Ada yg special sedikit macam tu!(ketawa).Apakah kita nak jadikan ini ukuran ugama Islam kerana kita berjanggut maka kita Islam.Kononnya sunnah Nabi.Kita tak tahu.Kita tak tahu sebenarnya macammana janggut dia(Nabi)(menahan ketawa).Di zaman tu nak cukur pun mudah ke?Dia bukan ada gillet.Zaman Nabi ada gillet ka?Tak dak.Pisau cukur pun tak dak masa tu.Jadi masaalah mana nak cukur masa tu.Lepas tu dia berjalan sana sini naik unta.Bukan nak dapat air banyak(di) padang pasir".Dr Mahadir Mohd 1997.

BARANG MAKANAN YANG TIDAK HALAL!

Untuk Renungan Bersama...

Assalamaualikum Tuan dan Puan

Sekadar memanjangkan maklumat untuk renungan bersama

Babi Sudah Jelas Haramnya .....

Perhatian Kepada Semua Umat Islam

Risalah Ini Diedarkan Oleh Dr. Rasheed Mos, Universiti Malaya Kl,Persatuan Pengguna Malaysia, Majlis Agama Islam Malaysia & Jabatan Kastam Malaysia. Kajian Telah Dibuat Oleh Mahasiswa Utm, UUM, USM,Um, UKM, & CAP.


Senarai Barang Yang Mengandungi Lemak Babi :

1. Minyak Masak Lam Soon (Cap Helang & Buruh )

2.. Ubat Pearl Cream Arche (Thai)

3. Ajinomoto (Thai)

4. Ais Krim Harga Rm1.00 Ke Atas

5. Semua Tauhu Buatan Orang Cina

6.. Sabun Lux & Lotion Badan Buatan Malaysia, USA , & Thai

7. Sabun Fab Berbuku

8. Lobak Jeruk

9. Mee & Kueteow Basah (Buatan Cina)

10. Krim Muka Hazeline Snow

Senarai Barang Yg Mengandungi Kulit Babi, Uri & Binatang Yang Tidak Halal:

1. Semua Jenis Serbuk Mee Segera Terutama Maggi

2. Pucuk, Kulit Popia, Fish Cake & Bebola Ikan Buatan Orang Cina

3. Daging Burger Import

4. Sardin, Kari Ayam Dlm Tin & Yong Taufu Buatan Orang Cina
5. Kasut Bola Jenis 'Gold Cup'
6. Berus Gigi Jenis 'Reach'
7. Mee Kering (Sanggol)
8. Semua Sabun Mandi Yang Diimport
9. Ajinomoto Kecuali Keluaran Kilang Lot 5710 Jalan Kuchai Lama Kl
10. Semua Jenis Shampoo Kecuali Keluaran Orang Islam

11. Have Pearl Cream

12. Ramuan Kentucky Fried Chicken & Mc Donald

13. Ubat Kurap Buatan Org Cina

14. Beehon Segera Siam

15.Mee Rebus Tulang & Kiub Perasa Ayam

16. Sabun Mandi Yang Berminyak


Senarai Barang Yang Mengandungi Gelatin Lemak Babi Dan Binatang Tidak Halal:

1. Bosset Wine Gum
2. Dairy Milk Coklat
3. Coklat Cadbury/ Chewing Gum
4. Sugus Strawberry
5. Passer Doily Mixture
6. Trebo Mint Chewing Gum/ Peppermint
7. Scothes Vikmin
8. Share Extra Atrenght
9. Black Current Jelly
10. Royal Gulaman & Decart Oranges
11.. Valvis Gelatin
12. Sarung Kapsul Ubat
13. Ais Krim Dalam Bekas Plastik
14. Gula-Gula Fruities
15. Cake Mets Vilber Punch
16.. Coklat Cake
17. Tepung Kastard Lady's Choice
18. Semua Jenis Jelly
19. Semua Jenis Gincu Bibir
20. Keseluruhan Jenis Sheisedo
21. Lady's Choice Jelly

Senarai Barang Yang Mengandungi Alkohol Unsur-Unsurnya

1. Barangan Avon Keseluruhannya

2. Pewangi Ketiak Terutama Jenama Vitalis & Concord

3. Minyak Rambut Brylcream (Hijau)

4. Racun Serangga Jenis Spray Seperti Sheltox, Baygon & Mortin

5. Seluruh Ubat Batuk Jenis Sirap

6. Keseluruhan Ball Pen Dakwat Kering

7. Tonik Bayi Grape Water, Tonik Waterberry Compound


Kami Dalam Keresahan Memohon Ampun Dan Maaf Terlewat Memberutahu Perkara Di Atas. Pastikan Pakaian Anda Tidak Terkena Bahan-Bahan Diatas Terutama Pakaian Sembahyang. Tolong Cetak Dan Edarkan Risalah Ini Kpd Semua Saudara Islam Kita.Confirm - Pringles Potato Chips - Tidak Halal !!

ISU KUIL!

Memandangkan persoalan kuil Seksyen 19 yang ingin dipindahkan telah menjadi isu Nasional, saya sertakan di sini peta-peta yang menunjukkan kedudukan lokasi-lokasi yang relevan berhubung persoalan ini. Oleh yang demikian, tuan-tuan boleh menilai sendiri samada tapak cadangan di Seksyen 23 adalah wajar atau sebaliknya.

[PETA 1 - Seksyen 19,20,22 dan 23]

Peta pertama menunjukkan kedudukan Seksyen 19, 20, 22 dan 23 serta kedudukan kuil di Seksyen 19, tapak cadangankan asal oleh BN di Seksyen 22 dan tapak yang dicadangkan di Seksyen 23. Harap diberi perhatian bahawa Seksyen 22 merupakan kawasan Industri berat (berwarna gelap) tanpa adanya rumah berhampiran sepertimana peta yang kedua. Dakwaan Seksyen 22 adalah kawasan majoriti masyarakat India adalah dakwaan palsu.

[PETA 2 - Seksyen 22]

Peta ketiga menunjukkan ‘close-up’ Seksyen 19 dan bagaimana Kuil berkenaan dikelilingi rumah. Jarak di antara rumah terdekat dan Kuil adalah lebih kurang 20 kaki iaitu selebar jalan.

[PETA 3 - Seksyen 19]


View Larger Map
Peta keempat adalah ‘close-up’ lokasi di Seksyen 23. Harap diberi perhatian bahawa kedudukan yang dicadangkan adalah dipinggir kawasan Industri Seksyen 23. Jarak rumah terdekat ke Kuil adalah 200 meter atau 600 kaki iaitu 30 kali lebih jauh dari di Seksyen 19. Begitu juga dengan jarak dari tapak cadangan kuil ke surau. Di antara rumah dan kuil terdapat dewan orang ramai dan taman permainan kanak-kanak. Di antara Surau dan kuil adalah rumah pencawang TNB dan taman permainan kanak-kanak yang sama.

[PETA 4 - Seksyen 23]


View Larger Map
Mungkin bagi orang-orang tertentu tiada bezanya di antara Seksyen 19 dan 23. Kedua-duanya kawasan majoriti ummat Islam. Namun harap maklum, Kuil Seksyen 19 dipindahkan BUKAN kerana Seksyen 19 merupakan kawasan majoriti ummat Islam. Ia dipindahkan kerana Kuil tersebut berada di depan rumah orang (20 kaki). Kawasan itu juga tidak mempunyai tempat parkir kereta dan ini menyebabkan kesesakan berlaku apabila pihak Kuil mengadakan upacara mereka.

Terdapat juga segelintir golongan yang bagaikan tidak sanggup ‘melihat’ kuil dan tok kong. Walau jauh macam mana sekalipun, sekiranya mereka buka jendela rumah dan dapat melihat ‘bumbung kuil atau tok kong’, mereka menjadi bagaikan dirasuk. Adakah wajar sikap ‘ekstrimis’ yang seperti ini disebuah negara yang diwarnai dengan kepelbagaian kaum dan agama?

WaLlahu ‘Alam
KHALID SAMAD